Home ข่าว คนมีที่ดินควรรู้ วิธีทำให้ที่ดินไม่มีทางเข้าออก กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

คนมีที่ดินควรรู้ วิธีทำให้ที่ดินไม่มีทางเข้าออก กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

14 second read
0
15,533
วิธีทำให้ที่ดินไม่มีทางเข้าออก

คนมีที่ดินควรรู้ วิธีทำให้ที่ดินไม่มีทางเข้าออก กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

ที่ดิน ต า บ อ ด คือ ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ ไม่มีทางออกสู่ที่ดินของตัวเองได้ แต่รู้หรือไม่ที่ ดิ น ต า บ อ ด สามารถแก้ปัญหาให้ที่ดินมีทางออกได้ด้วยการ ยื่นหนังสือขอผ่ านทาง ตามสิทธิทาง ก ฎ ห ม า ยที่ดินตาบอด หรือเรียกอีกอย่ างว่า ทางจำเป็น

จากบ ท บั ญ ญั ติมาตราดังกล่าว สามารถสรุปสั้น ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า

1 ที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่น ล้ มเอาไว้จ นไม่มีทางออกสู่สาธารณะ สามารถทำทางผ่ านที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ออกไปสู่ทางสาธารณะ

2 การจะขอท า ง ผ่ า นไปสู่สถานที่หรือทางอย่ างอื่น นอกจากทางสาธารณะ ไม่สามารถทำได้ ตาม กฎ ห ม า ยจะใช้ทางผ่ านออกไปสู่สาธารณะ โดยคำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้มีความเสียหายน้อยที่สุด

3 หากที่ดิน ต า บ  อ ด มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ แต่เส้นทางนั้นเป็นสระ บ่อ บึง คลอง ทะเล หรือ ทางชั้น สามารถขอทางจำเป็นเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะได้

ทั้งนี้การได้มาซึ่งสิทธิใช้ทางจำเป็น ไม่จำเป็นต้องมีนิติกรรมหรือทำสัญญาระหว่างเจ้าของที่ดินที่ล้อมที่ดินตาบอดเอาไว้ เนื่องจากเป็นสิทธิที่เจ้าของที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกควรได้ตาม ก ฎ ห ม า ยที่ดินไม่มีทางเข้า-ออก

แต่ทั้งนี้เจ้าของที่ดิน ต า บ อ ดจะต้องมีค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ด้วยจากการที่เจ้าของที่ดินตาบอดจำเป็นต้องสร้างทางผ่ านและก่อให้เกิดความเสียหายบนที่ดินของผู้อื่น

โดยค่าทดแทนจะอยู่ที่การประเมินของเจ้าหน้าที่พนักงานหรือตามตกลงของเจ้าของที่ทั้ง 2 ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินค่าเช่ารายเดือน รายปี หรือ จะเป็นเงินก้อนก็ได้แล้วแต่ตกลง

แต่ถึงอย่ างไรก็ตามการได้มาซึ่งสิทธิทางจำเป็นนั้น ทางกฎ หม า ยกได้มีการกำหนดวิธีการทำทางผ่ านให้มีขนาดเพียงพอต่อความจำเป็นของผู้ผ่ านเท่านั้น

หากเจ้าของที่ดิน ต า บ อ ดไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถอาจมีการขอสิทธิทางจำเป็นเป็นเส้นทางไม่กว้างมากแต่สามารถเดินเข้าออกได้

หรือถ้าจำเป็นต้องใช้รถยนต์ก็สามารถขอสิทธิทางจำเป็นให้รถยนต์สามารถผ่ านได้เช่นกัน โดยสามารถสร้างถนนไปสู่ทางสาธารณะได้มากสุดไม่เกิน 8 เมตร

นอกจากนั้นทางจำเป็นใน แ ง่ ข อ ง ก ฎ ห ม า ยก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะทางจำเป็นบนบกเท่านั้น หากเจ้าของที่ดิ น ต า บ อ ด ไม่มีความจำเป็นต้องเดินเท้า หรือ ขับรถยนต์ไปสู่ทางสาธารณะ แต่ต้องใช้ย านพาหนะทางน้ำก็สามารถใช้สิทธิทางจำเป็นขุดคูเพื่อให้เรือสามารถออกไปสู่ทางสาธารณะที่เป็นคลองหรือแม่น้ำได้

แต่ทั้งนี้เจ้าของที่ดิน ต า บ อ ดจะต้องเลือกทางออกสาธารณะไปยังทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ว่าจะขอทางจำเป็นออกไปสู่ทางสาธารณะทั้งทางน้ำและทางบกพร้อม ๆ กัน

สุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีที่ดิน ต า บ อ ดแล้วสามารถขอสิทธิทางจำเป็นให้มีถนนผ่ านไปสู่ทางสาธารณะได้แล้ว เกิดในอนาคตอย ากแบ่งที่ดินออกเป็นส่วน ๆ เพื่อข า ย ขอให้คำนึงไว้ว่าที่ดินที่แบ่งออกมาขายหากเป็นที่ดินแปลงที่อยู่ด้านในและไม่มีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ เมื่อขายไปแล้วเจ้าของที่ ดิ นหรือผู้ซื้อนั้นมีสิทธิที่จะเดินผ่ านที่ดินของผู้ขายไปสู่ทางสาธารณะได้โดยไม่ต้องเสียค่ าทดแทนใด ๆ เลยตามกฎหมาย

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By kasetchaoban
Load More In ข่าว

Check Also

10 ผักสวนครัว ปลูกในกระถาง มีผักสดๆไว้กินที่บ้าน

10 ผักสวนครัว ปลูกในกระถาง มีผักสดๆไว้กินที่บ้าน เชื่อว … …